Strona główna » Regulamin

Regulamin projektu „Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego”

§ 1 Informacje ogólne
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Użyte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zwanym dalej Regulaminem sformułowania oznaczają:
1. Realizator Projektu – Centrum Lider Aldona Krawczyk-Mil
2. Projekt – projekt „Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego” wdrażany przez Realizatora współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
3. Siedziba Realizatora – ul. Katowicka 76, 41-500 Chorzów
4. Biuro Projektu – ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź
5. Portal „Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego”, zwany dalej również „Portalem” – portal internetowy, którego podstawą jest nowa forma poradnictwa edukacyjnego.
6. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego”
7. Uczestnik Projektu – osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie została dopuszczona do udziału w Projekcie i potwierdziła Deklarację uczestnictwa w Projekcie.
8. Hasło – poufny ciąg znaków, znany wyłącznie Uczestnikowi Projektu, konieczny do autoryzowanego dostępu do portalu i otrzymywany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji.
9. Login – jawny ciąg znaków, konieczny do autoryzowanego dostępu do portalu, definiowany przez Uczestnika w procesie Rejestracji.
10. Rejestracja – czynność dokonywana przez Kandydata, w celu uzyskania dostępu do portalu.

§ 2 Zasady korzystania z Portalu
1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych z Portalem i zasobami udostępnianymi poprzez portal.
2. Uzyskanie przez Kandydata dostępu do Portalu wymaga Rejestracji obejmującej: zdefiniowanie loginu, hasła, podanie adresu konta poczty elektronicznej oraz pozostałych danych osobowych, określonych w Formularzu rejestracyjnym. Rejestracja następuje drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie wymaganych formularzy, potwierdzenie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz zaakceptowanie Regulaminu.
3. Korzystanie z większości zasobów Portalu wymaga logowania.
4. Realizator Projektu może odmówić zarejestrowania osobie zainteresowanej w przypadku, gdy: proponowany przez nią Login i numer PESEL zostały już użyte przez inną osobę.
5. W trakcie korzystania przez Uczestnika z zasobów Portalu nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.
6. Informacje zawarte na portalu www.wcbe.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
7. Autorzy artykułów, testów, video-kursu oraz innych informacji zawartych na Portalu dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
8. Realizator Projektu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Portalu, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych na nim informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych na nim przykładów, dokładność
i kompletność przedstawionych w nich informacji.
9. Realizator Projektu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem
z Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych.
10. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika i koszt Uczestnika związany
z połączeniem z Internetem.
11. Realizator Projektu nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§ 3 Polityka restartowania i aktualizacji portalu

1. Restarty i aktualizacje portalu będą sygnalizowane na stronie głównej z 12 godzinnym wyprzedzeniem.
2. Wcześniej niezapowiedziane ograniczenia funkcjonalności Portalu spowodowane z przyczyn technicznych będą niezwłocznie usuwane.
3. W trakcie zapowiedzianego restartu bądź wyłączenia funkcjonalności Portalu informacja o tym pojawi się na jego stronie głównej.

§ 4 Założenia Projektu
1. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2011 r. do 28.02.2014 r. na terenie województwa łódzkiego.
2. Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa łódzkiego w formalnym kształceniu ustawicznym poprzez nabycie w okresie od 01.11.2011-28.02.2014r. chęci i umiejętności dokonania trafnego wyboru drogi edukacyjnej w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.
3. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 200 osób zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.
4. Głównym celem i założeniem projektu jest promocja formalnego kształcenia ustawicznego na terenie województwa łódzkiego za pomocą Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego – portal internetowy, którego podstawą jest nowa forma poradnictwa edukacyjnego; składający się z:
a. Informatorium, zawierającego artykuły na temat rozwoju edukacyjno-zawodowego, wyboru szkoły i kierunku kształcenia w kontekście regionalnego rynku pracy, wykaz zawodów szczególnie pożądanych i tzw. zawodów przyszłości, efektywnego uczenia się, testy do samodzielnego wykonania
b. Bazy placówek, zawierającej dane placówek formalnego kształcenia ustawicznego województwa łódzkiego. Przeszukiwanie bazy jest możliwe wg lokalizacji, kursu i typu szkoły
c. Konkursów motywacyjnych, sprawdzających wiedzę z video-kursu. Regulaminy konkursów będą zamieszczane na portalu. Zadaniem w konkursach o nagrody rzeczowe będzie odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie zamieszczonej na portalu. Prawidłowe wysłanie ankiety potwierdzi komunikat, który pojawi się na stronie zaraz po zakończeniu wysyłki. Po zakończeniu konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa złożona z 3 członków zespołu projektowego w drodze losowania wyłoni zwycięzcę. W konkursach o stypendium użytkownicy będą startować w kategorii: e-artykuł. Biorący udział w konkursie nadeślą krótkie opisy (max.3000 znaków) z odpowiedzią na w/w pytanie. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone na portalu i będą oceniane przez uprawnionych internautów. Stypendium otrzymają osoby z największą ilością głosów pod warunkiem pozytywnego ukończenia modułu doradztwa grupowego i indywidualnego
d. Zdalnego doradztwa grupowego, będącego innowacyjną formą prowadzenia zajęć doradczych
w formie video-kursu możliwego do pobrania i/lub obejrzenia on-line. Video-kurs podzielony będzie na 3 bloki tematyczne:
a) Samopoznanie(samokształcenie, orientacja Life Long Learning, komunikacja interpersonalna, płaszczyzny wolicjonalne w procesie orientacji zawodowej)
b) Rynek pracy(lokalny rynek pracy, rynek usług internetowych jako sposób na aktywność zawodową; dynamika rynku pracy; rozmowa kwalifikacyjna, równościowe traktowanie oraz zatrudnianie kobiet
i mężczyzn)
c) Docelowa ścieżka orientacji edukacyjno-zawodowej (błędy w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowej; alternatywy wyboru; trendy edukacji, nowe zawody, kwestie przeciwdziałania stereotypowemu postrzeganiu zawodów „męskich” i „kobiecych”). Każdy blok tematyczny zawierać będzie krótkie filmy prowadzone przez ekspertów(psycholog, doradca zawodowy) w w/w tematyce. Użytkownik sam zdecyduje o tempie i czasie nauki. Moduł wyposażony będzie w funkcjonalność zadawania pytań, dostęp do zapisu treści filmu w formie Word i dodatkowych materiałów tematycznych.
e. Doradztwa indywidualnego – pozwalającego na skorzystanie z usług doradców edukacyjnych (brokerów) „one to one”. Dla użytkowników nie posiadających kamery internetowej dostępna będzie forma audio i/lub czatu i e-konsultacji (korespondencja mailowa). Skorzystanie z usługi możliwe będzie w dni robocze w godz. 9:00 – 21:00 po wstępnej rezerwacji w dostępnym on-line terminarzu konsultacji. Brokerzy edukacyjni udzielać będą porad dotyczących ustalenia celu rozwoju i związanych z nim potrzeb kształceniowych, zidentyfikowaniu odpowiedniej oferty edukacyjnej realizującej wytyczoną ścieżkę rozwoju, dobierać kierunek, rodzaj kształcenia, konfrontując je z potrzebami rynku, uwzględniając koszty i indywidualne możliwości użytkownika (w tym dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych),a także monitorować nabory i pomagać w procesie rekrutacji. Dla osób, które znają swoje potrzeby i możliwości, porada brokera może ograniczać się do jednorazowej porady. Z osobami poszukującymi swojego miejsca na rynku pracy, nieświadomymi wiedzy
i umiejętności broker opracuje Indywidualny Plan Działania. Najpierw będzie przeprowadzał wywiad, diagnozując możliwości psychofizyczne i zbierając informacje o wykształceniu, zainteresowaniach
i sytuacji zawodowej użytkownika oraz badając preferencje, co do usługi edukacyjnej (np. czas trwania, intensywność nauki, cena).Następnie z posiadanej bazy danych usług firm edukacyjnych dobierał będzie pasujące oferty, przystępnie je przedstawiał, kreślił kroki do osiągnięcia celu, motywował do podjęcia decyzji i monitorował realizację ścieżki.
5. W ramach Projektu przewidziane zostało wsparcie dla Uczestników Projektu w postaci:
a. Konkursów motywacyjnych (konkursów stypendialnych i konkursów z nagrodami rzeczowymi)
b. Zdalnego doradztwa grupowego (video-kursu)
c. Doradztwa indywidualnego.
6. Udział w konkursach motywacyjnych, zdalnym doradztwie grupowym (video-kursie) oraz doradztwie indywidualnym jest bezpłatny.
7. Każdy Uczestnik Projektu ma obowiązek wzięcia udziału w konkursach motywacyjnych, zdalnym doradztwie grupowym (video-kursie) oraz doradztwie indywidualnym zorganizowanym w ramach Projektu
8. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Wirtualnego Centrum Brokeringu Edukacyjnego www.wcbe.pl oraz w Biurze Projektu.

§ 5 Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie
1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego, w wieku 25-64 lub nie uczące się w wieku 18-24, i deklarujące z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w kształceniu formalnym i mające bezpośredni lub pośredni dostęp do Internetu.
2. Każdy, kto imiennie zarejestruje się w portalu uzyska dostęp do informatorium i bazy placówek. Niemniej moduł doradztwa grupowego i indywidualnego i konkursy zostaną ograniczone do osób spełniających kryteria grupy docelowej. Rekrutacja do komponentu doradczego: projekt w oparciu
o zasadę i politykę równych szans gwarantuje dostęp zarówno kobietom, jak i mężczyznom.
3. Nabór do Projektu realizowany będzie w oparciu o zasadę równych szans gwarantującą dostęp do oferowanych w nim form wsparcia zarówno mężczyznom, jak i kobietom oraz osobom niepełnosprawnym, pod warunkiem, że stopień niepełnosprawności umożliwi Kandydatowi udział
w Projekcie.
4. Ze względu na trudności odnalezienia się na rynku pracy pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby bez wykształcenia wyższego, w wieku 18-25, +45 i niepełnosprawne. Kwalifikacji dokona komisja rekrutacyjna składająca się z 3 przedstawicieli kadry wnioskodawcy. Pierwszy etap to zapoznanie się przez kandydata z dostępnym na portalu regulaminem projektu, zarejestrowanie konta i wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego, zawierającego „Deklarację uczestnictwa
w Projekcie” oraz „Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Formularze zostaną zweryfikowane przez komisję pod kątem formalnym i spełniania kryteriów uczestnictwa w projekcie. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa i w/w kryteria dodatkowe będą kwalifikowane w pierwszej kolejności. Jeżeli ilość kandydatów będzie większa niż ilość miejsc o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność złożenia kompletnej i poprawnej formalnie dokumentacji zgłoszeniowej. Kandydat, który złoży kompletną i poprawną dokumentację zgłoszeniową, ale z braku miejsc nie zostanie zakwalifikowany wpisany zostanie na listę rezerwową.
5. Osoby z listy rezerwowej także otrzymają, obok standardowego dostępu do części informacyjnej, dostęp do wszystkich funkcjonalności modułu doradztwa grupowego, a w przypadku niewykorzystanych przez zakwalifikowanych użytkowników godzin indywidualnych konsultacji będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa zgodnie z kolejnością występowania na liście rezerwowej.
6. Rekrutację poprzedzi (następnie będą prowadzone równolegle)dwutorowa promocja-internetowa(na portalach społecznościowych) oraz poprzez rozsyłanie ulotek promocyjnych do szkół w województwie (informacja o projekcie dotrze do osób dokonujących wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej).
7. Rekrutację wesprze promocja internetowa mająca na celu dotarcie z ofertą portalu do jak największego grona osób. Rekrutacja będzie mieć charakter ciągły – od momentu udostępnienia portalu (I 2012-XII 2013r) i będzie odbywać się zdalnie.
8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub – w przypadku nie posiadania konta e-mail – za pomocą pisma wysłanego pocztą tradycyjną.

§ 6 Organizacja działań projektowych

1. Konkursy motywacyjne – moduł zawierać będzie artykuły z cyklu „im się udało” oraz konkursy sprawdzające wiedzę z video-kursu(nagrody rzeczowe)oraz podnoszące motywację do pojęcia kształcenia(jednorazowe stypendia).Regulaminy konkursów zostaną zamieszczone na portalu. Zadaniem w konkursach o nagrody rzeczowe będzie odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie zamieszczonej na portalu. Prawidłowe wysłanie ankiety potwierdzi komunikat, który pojawi się na stronie zaraz po zakończeniu wysyłki. Po zakończeniu konkursu, spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa złożona z 3 członków zespołu projektowego w drodze losowania wyłoni zwycięzcę. W konkursach o stypendium użytkownicy będą startować w kategorii:
e-artykuł. Uczestnicy nadeślą krótkie opisy (max.3000 znaków)z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego ja mam dostać stypendium?”. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone na portalu i będą oceniane przez uprawnionych internautów. Stypendium otrzymają osoby z największą ilością głosów pod warunkiem pozytywnego ukończenia modułu doradztwa grupowego i indywidualnego.
2. Zdalne doradztwo grupowe – innowacyjna propozycja przeprowadzenia zajęć doradczych w formie video-kursu możliwego do pobrania i/lub obejrzenia online. Video-kurs podzielony będzie na 3 bloki tematyczne:
a. Samopoznanie (samokształcenie, orientacja Life Long Learning, komunikacja interpersonalna, płaszczyzny wolicjonalne w procesie orientacji zawodowej)
b. Rynek pracy (lokalny rynek pracy, rynek usług internetowych jako sposób na aktywność zawodową; dynamika rynku pracy; rozmowa kwalifikacyjna, równościowe traktowanie oraz zatrudnianie kobiet i mężczyzn)
c. Docelowa ścieżka orientacji edukacyjno-zawodowej (błędy w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowej; alternatywy wyboru; trendy edukacji, nowe zawody, kwestie przeciwdziałania stereotypowemu postrzeganiu zawodów „męskich” i „kobiecych”).
Każdy blok tematyczny zawierać będzie krótkie filmy prowadzone przez ekspertów(psycholog, doradca zawodowy) w w/w tematyce. Użytkownik sam zdecyduje o tempie i czasie nauki. Moduł wyposażony będzie w funkcjonalność zadawania pytań, dostęp do zapisu treści filmu w formie Word
i dodatkowych materiałów tematycznych.
3. Doradztwo indywidualne, pozwalające na skorzystanie z usług doradców edukacyjnych(brokerów) one-to-one w formie video w czasie rzeczywistym. Dla użytkowników nie posiadających kamery internetowej dostępna będzie forma audio i/lub czatu i e-konsultacji (korespondencja mailowa). Skorzystanie z usługi możliwe będzie w dni robocze w godz. 9:00 – 21:00 po wstępnej rezerwacji
w dostępnym online terminarzu konsultacji. Brokerzy edukacyjni udzielać będą porad dotyczących ustalenia celu rozwoju i związanych z nim potrzeb kształceniowych, zidentyfikowaniu odpowiedniej oferty edukacyjnej realizującej wytyczoną ścieżkę rozwoju, dobierać kierunek, rodzaj kształcenia, konfrontując je z potrzebami rynku, uwzględniając koszty i indywidualne możliwości użytkownika
(w tym dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych),a także monitorować nabory i pomagać
w procesie rekrutacji. Dla osób, które znają swoje potrzeby i możliwości, porada brokera może ograniczać się do jednorazowej porady. Z osobami poszukującymi swojego miejsca na rynku pracy, nieświadomymi wiedzy i umiejętności broker opracuje Indywidualny Plan Działania. Najpierw będzie przeprowadzał wywiad, diagnozując możliwości psychofizyczne i zbierając informacje
o wykształceniu, zainteresowaniach i sytuacji zawodowej użytkownika oraz badając preferencje, co do usługi edukacyjnej (np. czas trwania, intensywność nauki, cena).Następnie z posiadanej bazy danych usług firm edukacyjnych dobierał będzie pasujące oferty, przystępnie je przedstawiał, kreślił kroki do osiągnięcia celu, motywował do podjęcia decyzji i monitorował realizację ścieżki.

§ 7 Zasady uczestnictwa w Projekcie
Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1. korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi
i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu
2. podania prawdziwych, kompletnych i umożliwiających kontakt danych w Formularzach
3. powiadamiania Realizatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz
o przerwach w dostępie do portalu www.wcbe.pl
4. ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła
5. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz uczestnictwa w badaniach sondażowych. Uczestnik Projektu z tytułu wypełniania ankiet i sondaży nie będzie otrzymywał wynagrodzeń bądź żadnych innych świadczeń
Obraźliwe dla innych Użytkowników, niezgodne z dobrymi obyczajami i netykietą, nawołujące do nienawiści bądź jakiejkolwiek dyskryminacji wypowiedzi Uczestnika Projektu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Projekcie.
Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:

1) przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzach oraz uzyskanych przez Realizatora Projektu wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu. Dane Uczestnika nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.
2) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Projekcie i korzystaniem z Portalu i innych zasobów na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej
3) poprawianie przez Realizatora Projektu drobnych błędów – oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Uczestnika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości

Każdy Uczestnik Projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany i poprawiania.
Ponadto, przystąpienie do projektu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Projektu, iż przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
3) dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, Departamentowi ds. PO Kapitał Ludzki, z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź oraz beneficjentowi realizującemu projekt  Centrum Lider Aldona Krawczyk – Mil, z siedzibą przy ul. Katowickiej 76, 41-500 Chorzów. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole
w ramach POKL;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5) Uczestnik Projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Uczestnik Projektu, przyjmuje do wiadomości, że – biorąc pod uwagę internetowy charakter projektu, realizowanego z wykorzystaniem technologii ICT – akceptacja regulaminu równoznaczna jest podpisaniu deklaracji uczestnictwa w projekcie realizowanym w sposób „tradycyjny” (nie wirtualny). Uczestnik Projektu akceptując regulamin oświadcza również, iż podane przez niego dane są zgodne z prawdą i został pouczony  o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.

§ 8 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście bądź telefonicznie do Biura Projektu w jak najwcześniejszym możliwym terminie.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć zorganizowanych w ramach Projektu w trakcie ich trwania Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień Realizator niezwłocznie poinformuje drogą e-mailową o tym fakcie Uczestników Projektu.
3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Realizator Projektu.
4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2011r. i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.Wirtualne Centrum Brokeringu Edukacyjnego

identyfikacja unijna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego